KUP WIĘCEJ – ZYSKAJ DODATKOWY RABAT !

Reklamacje

INFORMACJA DLA KLIENTÓW SALONU MEBLOWEGO EMKA MEBLE

 

Sprzedający niniejszym informuje:

 

 1. Przedmiotem zawartej umowy jest zakup towarów szczegółowo opisanych w treści dokumentu księgowego potwierdzającego zawarcie umowy (faktura VAT, paragon fiskalny).
 2. W kontaktach ze sprzedającym kupujący może posługiwać się pocztą elektroniczną lub telefonicznie.
 3. Sprzedającym w ramach niniejszej umowy jest Emka Meble Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Rawie Mazowieckiej przy ul. Wyzwolenia 10, 96-200 Rawa Mazowiecka wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000330650, NIP 835-000-29-66, Regon 750268236.
 4. Cena sprzedaży towaru zawarta jest w treści dokumentu księgowego potwierdzającego zawarcie umowy (faktura VAT, paragon fiskalny). Podana cena obejmuje podatek od towarów i usług w stawce 23 %. Podana cena sprzedaży nie obejmuje dodatkowych usług świadczonych przez podmioty zewnętrzne, w szczególności dowozu mebli na adres wskazany przez Kupującego, wnoszenia mebli do lokalu wskazanego przez Kupującego oraz montażu mebli w lokalu wskazanym przez Kupującego. Kupujący może zlecić wykonanie powyższych usług podmiotom zewnętrznym za pośrednictwem Sprzedawcy przed zawarciem umowy sprzedaży, informacje co do kosztów wyżej wskazanych usług dodatkowych dostępne są u pracowników salonu meblowego.
 5. Termin wykonania umowy – wydania mebli na rzecz kupującego ustalany jest każdorazowo pomiędzy Sprzedającym a Kupującym, przed zawarciem umowy sprzedaży.
 6. Przy wydaniu przedmiotu umowy kupujący otrzyma instrukcję obsługi i montażu w języku polskim jak również instrukcję konserwacji i inne dokumenty wymagane przez odrębne przepisy.
 7. Odbiór mebli  winien być poprzedzony sprawdzeniem przez Kupującego ilości i jakości dostarczonych towarów.
 8. Jeśli po rozpakowaniu stwierdzono wady lub uszkodzenie elementów mebli należy niezwłocznie poinformować o tym Sprzedającego. NIE MONTOWAĆ MEBLA ! W przypadku zmontowania mebla , zgłoszenia wad fizycznych i uszkodzeń nie będą uwzględniane.  Reklamacje dot. przedmiotu umowy należy składać osobiście w punkcie sprzedaży, gdzie kupujący zakupił meble, albo też listownie, mailowo oraz telefonicznie. Elementy reklamowane należy określić wg oznaczeń zawartych w instrukcji montażu.
 9. Producent jest odpowiedzialny względem kupującego za prawidłową jakość wyrobu na zasadach i w okresie wskazanym w karcie gwarancyjnej. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego z tytułu rękojmi za wady rzeczy, które istniały w momencie wydania rzeczy Kupującemu. Kupujący decyduje o tym w jakim trybie chce złożyć reklamację, tj. czy w ramach udzielonej gwarancji (odpowiedzialność producenta), czy  w ramach rękojmi za wady (odpowiedzialność sprzedawcy).
 10. Szczegółowe informacje o terminie i warunkach gwarancji zamieszczone są na karcie gwarancyjnej produktu przekazywanej kupującemu przy wydaniu przedmiotu umowy.
 11. W przypadku zgłoszenia reklamacji w ramach rękojmi za wady rzeczy sprzedanej z jednoczesnym zgłoszeniem żądania względem sprzedającego, sprzedający w terminie 14 dni poinformuje kupującego na piśmie czy uznał reklamację za uzasadnioną czy ją odrzucił. Termin 14 – dniowy rozpoczyna swój bieg od daty zgłoszenia reklamacji w miejscu wskazanym w punkcie 6 albo od daty otrzymania przez sprzedającego korespondencji pocztowej obejmującej zgłoszenie reklamacji bądź też od daty uzyskania telefonicznej informacji o złożeniu reklamacji. Sprzedający jest uprawniony do wystąpienia do Kupującego z wnioskiem o złożenie dokumentacji potwierdzającej zasadność złożonej reklamacji, w tym dokumentacji fotograficznej przedstawiającej zakupiony towar z uwidocznieniem zgłaszanych wad.
 12. W przypadku zgłoszenia reklamacji w ramach rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy kupujący może żądać niezwłocznej naprawy towaru i usunięcia wady albo niezwłocznej  wymiany towaru na wolny od wad. Sprzedawca uwzględniając reklamację może sprzeciwić się żądaniu Kupującego wskazując, że usunięcie wad w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów po stronie sprzedawcy w porównaniu z innym sposobem usunięcia wad.
 13. W przypadku uznania przez Sprzedającego reklamacji za zasadną oraz braku usunięcia wad towaru przez Sprzedającego poprzez jego naprawę lub wymianę, kupujący może żądać obniżenia ceny przedmiotu umowy lub odstąpić od umowy (uprawnienie do odstąpienia od umowy nie przysługuje jeżeli wada towaru jest nieistotna).
 14. W przypadku braku odpowiedzi przez Sprzedającego w terminie 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji albo od daty otrzymania przez sprzedającego korespondencji pocztowej obejmującej zgłoszenie reklamacji, poczytuje się, iż sprzedający uznał roszczenie kupującego za uzasadnione.
 15. W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną sprzedający wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad lub ją naprawi w rozsądnym czasie, z uwzględnieniem terminów i harmonogramu obowiązujących serwis sprzedającego w przypadku naprawy rzeczy albo terminów i harmonogramu obowiązujących producenta rzeczy, związanych z koniecznością wyprodukowania nowego towaru, w przypadku jego wymiany, nie dłużej jednak niż 6 tygodni od dnia uznania reklamacji za uzasadnioną.
 16. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za wadę produktu na zasadach określonych w przepisach dotyczących rękojmi za wady rzeczy przy sprzedaży na podstawie art. 556 i nast. Ustawy Kodeks Cywilny.