Teraz TANIEJ o VAT! A kuchnie nawet o 50%

Odbiór towaru

Kupujący może zostać pisemnie poinformowany (na adres podany przy składaniu zamówienia) o realizacji zamówienia i możliwości odbioru towaru w określonym miejscu. Korespondencję pocztową zawierającą powiadomienie, zwróconą z adnotacją urzędu pocztowego: „nie podjęto w terminie”, „adresat wyprowadził się” lub tym podobne, uznaje się za doręczoną. W przypadku braku odbioru przez Kupującego zamówionego towaru w terminie 30 dni od daty doręczenia pisemnego powiadomienia bądź też od daty jego zwrotu przez operatora pocztowego, Sprzedający ma prawo naliczyć karę umowną w kwocie 20,00 zł za każdy dzień opóźnienia przez Kupującego w odbiorze zamówionego towaru, począwszy od 31 dnia po dniu doręczenia Kupującemu pisemnego powiadomienia bądź jego zwrotu przez operatora pocztowego. W przypadku wpłaty przez Kupującego zaliczki przy składaniu zamówienia, wpłacona kwota zaliczki może zostać zaliczona przez Sprzedającego na poczet wyżej wskazanej kary umownej, naliczonej Kupującemu z tytułu braku terminowego odbioru zamówionego towaru.