Teraz TANIEJ o VAT! A kuchnie nawet o 50%

Informacja RODO klient

EMKA MEBLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

               SPÓŁKA KOMANDYTOWA Z SIEDZIBĄ W RAWIE MAZOWIECKIEJ               

UL. WYZWOLENIA 10 96-200 RAWA MAZOWIECKA

 KLAUZULA INFORMACYJNA – ART. 13 RODO

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej „RODO”, niniejszym informujemy Szanownych Klientów, iż:

1.administratorem czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Pani/ Pana dane osobowe jest Sprzedający – spółka Emka MEBLE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Rawie Mazowieckiej, ul. Wyzwolenia 10, 96-200 Rawa Mazowiecka, KRS 0000330650, adres e-mail: sekretariat@emkameble.pl,

2.żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych można  skontaktować się pod adresem ul. Wyzwolenia 10 96-200 Rawa Mazowiecka, adresem mailowym sekretariat@emkameble.pl, numerem telefonu 46 814 23 13,

3.Pani/Pana dane osobowe, jako Konsumenta, w zakresie imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail, numeru telefonu, adresu do korespondencji, a w przypadku Klientów prowadzących działalność gospodarczą lub też osób fizycznych działających w imieniu i na rzecz spółki prawa handlowego, również w zakresie firmy prowadzonej działalności gospodarczej, adresu siedziby, numeru NIP, są pozyskiwane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, działającej jako Kupujący bądź w imieniu i na rzecz Kupującego przy zawieraniu umowy sprzedaży ze Sprzedającym – administratorem,

4.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy sprzedaży na podstawie art. 6 ust. 1 punkt b) RODO,

5.Pani/Pana dane osobowe jako osoby korzystającej z formularzy kontaktowych i opiniotwórczych zamieszczonych na stronie internetowej emkameble.pl, jako osoby korzystającej z tych funkcji strony internetowej, w zakresie imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu są pozyskiwane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu odpowiedzi na przedstawione zapytanie (w tym o uzyskanie informacji o charakterze marketingowym lub handlowym) lub podjęcia czynności związanych w wyrażoną opinią, na podstawie zgody wyrażonej przez osobę korzystającą ze strony internetowej udzielonej bezpośrednio przed wysłaniem zapytania lub wyrażeniem opinii, poprzez zaznaczenie odpowiednich zgód w formularzu kontaktowym lub opiniotwórczym, na podstawie art. 6 ust. 1 punkt a) RODO,

6.w związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu wskazanym w punkcie 4 Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

 • pracownicy Sprzedającej;
 • dostawcy Sprzedającej dostarczający towary nabywane przez Panią/Pana jako Kupującego oraz wykonujące czynności względem Kupującego z zakresu udzielonej na towary gwarancji jakości;
 • podmioty wspierające działalność Sprzedającej w celu wykonania umowy sprzedaży, które zapewniają usługi płatnicze i kredytowe, a także usługi dostawy towarów i montażu towarów, z którymi Sprzedająca posiada zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;
 • podmioty świadczące usługi audytowe na rzecz Sprzedającej, obsługujące system informatyczny Sprzedającej lub świadczące usługi prawne w zakresie obsługi reklamacyjnej i windykacyjnej Sprzedającej, z którymi Sprzedająca posiada zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;
 • w przypadku zakupu towarów z jednoczesnym finansowaniem zakupu przy zawarciu umowy o kredyt konsumencki – Banki współpracujące ze Sprzedającą w tym zakresie,

W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu wskazanym w punkcie 5 Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

 • pracownicy Sprzedającej;
 • podmioty świadczące usługi audytowe na rzecz Sprzedającej lub obsługujące system informatyczny Sprzedającej, z którymi Sprzedająca posiada zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;

7.Pani/Pana dane osobowe w ujęte w zamówieniu, umowie Sprzedaży zawartej ze Sprzedającą, a także zgromadzone w toku ewentualnego postępowania reklamacyjnego dotyczącego nabytych towarów będą przechowywane przez Sprzedającego przez okres do czasu wygaśnięcia lub przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy i udzielonej gwarancji jakości oraz do czasu wygaśnięcia roszczeń stron umowy wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów prawa (rękojmia za wady rzeczy sprzedanej). W zakresie danych osobowych ujętych w dokumentacji rachunkowej (np. faktura VAT), dokumentacja zawierająca Pani/Pana dane osobowe będzie przechowywana przez okres do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego dotyczącego zawartej umowy sprzedaży. W przypadku zakupu towarów z jednoczesnym finansowaniem zakupu przy zawarciu umowy o kredyt konsumencki, przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedającego ujętych w zawartej przez Kupującego umowie kredytowej wynosi odpowiednio 31 dni w przypadku umowy zawartej w formie elektronicznej oraz 120 dni w przypadku zawarcia umowy kredytowej na piśmie w formie papierowej,

8.Pani/Pana dane osobowe pozyskane w związku z korzystaniem z formularza kontaktowego i opiniotwórczego zamieszczonego na stronie internetowej emkameble.pl będą przechowywane przez Sprzedającego przez okres do czasu zakończenia czynności związanych z wystawioną opinią lub wystosowanym zapytaniem oraz udzieleniem informacji o charakterze marketingowym lub handlowym, nie dłużej jednak niż przez 1 rok,

9.w związku z przetwarzaniem przez Sprzedającą Pani/Pana danych osobowych, gwarantujemy Pani/Panu spełnienie wszystkich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, na dokładnie:

 • prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO;
 • prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO, jeżeli zauważy Pani/Pan że dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO – jeżeli Pani/Pan zauważą, że dane są nieprawidłowe – mogą żądać ograniczenia przetwarzania danych na okres pozwalający Sprzedającej sprawdzić prawidłowość tych danych, jeżeli Pani/Pana dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będzie Pani/Pan chciał, aby zostały usunięte lub w przypadku wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Sprzedającej są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 • prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO.

10.jeżeli Pani/Pan udzielili zgody Sprzedającej na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, w dowolnym momencie ma Pani/Pan prawo cofnąć udzieloną zgodę, co pozostanie jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

11.ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy,

12.podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne i jednocześnie stanowi warunek zawarcia umowy. Jednocześnie administrator informuje, iż konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożliwość zawarcia umowy sprzedaży z administratorem – spółką Emka MEBLE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Rawie Mazowieckiej, a w przypadku korzystania z formularza kontaktowego i opiniotwórczego zamieszczonego na stronie internetowej emkameble.pl konsekwencją niepodania danych będzie niemożliwość udzielenia odpowiedzi na zapytanie, w tym udzielenia informacji marketingowej lub handlowej oraz niemożliwość podjęcia czynności w związku z wyrażoną opinią,

13.Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej,

14.Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.